• Specialisaties

M. DEUSS met A. THORN, advocaat te Luxemburg

Uw persoonlijke en professionele leven is doordrongen van het recht. Elke handeling die u stelt, kan juridische gevolgen hebben. Daarom is het belangrijk dat u bij geschillen de beste advocaat krijgt om uw belangen te behartigen. Onze persoonlijke aanpak, ervaring en oplossingsgerichte focus vormen samen met onze specialisatiedomeinen uw garantie op de beste juridische vertegenwoordiging.

Pachtrecht en agrarisch recht

Het pachtrecht en het agrarisch recht zijn twee takken van het recht die de landbouwuitbating willen beschermen. Zou u bijvoorbeeld als eigenaar graag uw gronden aan een landbouwer in pacht geven of uw pacht opzeggen? Of wilt u als pachtende landbouwer de grond die u bewerkt kopen? Dan zijn er strikte regels en procedures die u moet volgen.

Uitgebreide expertise in een complexe wetgeving

De agrarische wereld staat nooit stil en de wetgeving rond het pachtrecht en het agrarisch recht zijn complex. Door mijn achtergrond heb ik veel affiniteit met de sector en begrijp ik snel de nuances en gevoeligheden van uw zaak. U bent er dan ook altijd zeker van dat u het advies of de oplossing krijgt die het beste aansluit bij uw situatie.

U kunt bij Advocaat Deuss onder meer terecht voor juridische bijstand en vertegenwoordiging bij:

 • Klassieke pachtgeschillen
 • Gewone huur
 • Bezetting ter bede
 • Seizoens- en loopbaanpacht
 • Onderverpachting
 • Pachtoverdracht
 • Voorkoop
 • Opzeg en beëindiging van pachtovereenkomsten

Goederen- en zakenrecht

U maakt – samen met miljarden andere mensen – deel uit van onze samenleving. En net zoals u, hebben ook zij een aantal plichten én rechten. Gelukkig vormen hun rechten meestal geen belemmering voor die van u. Maar soms gebeurt het dat handelingen van anderen uw mogelijkheden, vrijheid of rechten beperken. En dan is professioneel juridisch advies essentieel.

Hebt u bijvoorbeeld een perceel dat achter een stuk grond van iemand anders ligt, maar geeft die persoon u geen toestemming om over zijn eigendom te rijden? Weigeren uw buren om de overstekende takken van hun bomen te snoeien? Of wilt u het vruchtgebruik van uw woning verkopen? In deze en vele andere situaties staan wij voor u klaar om advies te geven en indien nodig uw rechten af te dwingen.

U kunt bij Advocaat Deuss onder meer terecht voor juridische bijstand en vertegenwoordiging bij:

 • Klassieke eigendomsbetwistingen (roerend en onroerend)
 • Mede-eigendom
 • Vruchtgebruik
 • Gebruik en bewoning
 • Erfdienstbaarheden
 • Erfpacht
 • Recht van opstal
 • Afpalingen
 • Bemiddeling bij burenruzies

Contracten

Goede afspraken maken goede vrienden. Goede afspraken die op papier staan, maken beste vrienden. Toch als u die schriftelijke afspraken duidelijk en allesomvattend hebt geformuleerd. En daar helpen wij u graag mee. Ons kantoor is gespecialiseerd in alle soorten contracten op burgerlijk vlak en handelsvlak.

Bent u een particulier die een woning wil verhuren? Een bouwheer die een overeenkomst gaat afsluiten met een aannemer? Of een handelaar die waterdichte algemene voorwaarden wil? Dan stellen wij uw contracten voor u op of lezen ze kritisch na op hun juridische accuraatheid. Zo voorkomt u heel wat mogelijke onaangename gevolgen. Ontstaat er ondanks uw sluitende contracten en goede afspraken toch een geschil? Dan zijn wij uw partner om uw belangen in de rechtbank te verdedigen.

U kunt bij Advocaat Deuss onder meer terecht voor juridische bijstand en vertegenwoordiging bij:

 • Koop- en verkoopcontracten
 • Woning- en handelshuur
 • Leenovereenkomsten
 • Aannemingscontracten
 • Algemene voorwaarden

Een overlijden in uw familie is soms niet alleen het begin van een emotioneel moeilijke periode, maar ook van discussies over de erfenis. Want wanneer iemand uit uw familie sterft, moeten de goederen (en schulden) van de overledene volgens de wettelijke bepalingen worden verdeeld onder de nabestaanden. Meestal levert die verdeling geen stof tot discussie. Toch ontstaan er soms problemen rond erfenissen, zeker wanneer er ruzie in de familie is of er onconventionele familiebanden of buitenhuwelijkse verwantschappen zijn. Ons kantoor is gespecialiseerd in erfrecht en nalatenschappen, en staat u graag bij in alle discussies of conflicten rond erfenissen.

Handelsrecht

Als handelaar is het belangrijk dat u openstaande facturen goed opvolgt. U loopt immers bij elke handelstransactie risico’s. Almaar meer ondernemingen hebben het financieel moeilijk om te overleven en uw leveranciers en klanten worden kritischer en mondiger. De kans is dus reëel dat u vroeg of laat te maken krijgt met problemen die zich situeren in het handelsrecht. Want het handelsrecht regelt de juridische verhouding tussen u als handelaar en uw leveranciers en afnemers.

Een factuur die blijft openstaan, een leveringstermijn die niet wordt gerespecteerd of een klant die een gerechtelijk akkoord aanvraagt. Het zijn maar enkele voorbeelden van situaties die de vlotte werking of zelfs het voortbestaan van uw onderneming in gevaar brengen. Snel en correct reageren is dan noodzakelijk. Die reactie kan ook beslagleggingen, bewarende maatregelen of uitvoeringsmaatregelen inhouden om uw vorderingen veilig te stellen. En daarin staan wij u graag bij.

U kunt bij Advocaat Deuss onder meer terecht voor juridische bijstand en vertegenwoordiging bij:

 • Schendingen van leveringstermijnen of kwaliteitsnormen
 • Commerciële geschillen
 • Factuurgeschillen
 • Invorderingen van facturen
 • Falingen
 • Gerechtelijke akkoorden
 • Handelshuur
 • Koop en verkoop
 • Bruikleen
 • Bewarend en uitvoerend beslag
 • Handelspraktijken
 • Mededinging
 • Vennootschapswerking
 • Bestuurders- en aandeelhoudersgeschillen

Stedenbouw- en milieurecht

Hebt u plannen om uw manege uit te breiden of te verbouwen? Overweegt u om die oude schuur op uw erf af te breken? Of denkt u aan de bouw van een losstaande garage op uw eigendom? Dan moet u bepaalde regels respecteren en indien nodig een vergunning aanvragen. Advocaat Deuss geeft u juridisch advies, zodat u uw geplande werkzaamheden uitvoert in overeenstemming met de wet en met de nodige vergunningen. Zo bespaart u tijd en geld. Want wanneer u een bouwovertreding begaat, wacht er u een lange juridische strijd en mogelijk hoge boetes.

Expert in omgevingsvergunningen

De term bouwvergunning is misleidend. Want u hebt in sommige gevallen ook een vergunning nodig wanneer u gebouwen afbreekt, herbouwt, verbouwt, bossen rooit, bomen velt, reliëfwijzigingen aanbrengt of vegetatie wijzigt of ontgint. Hebt u uw bouwproject succesvol afgerond? Dan moet u bovendien voor bepaalde uitbatingen een vergunning hebben. Ook in die materie begeleiden en adviseren wij u graag.

U kunt bij Advocaat Deuss onder meer terecht voor juridische bijstand en vertegenwoordiging bij:

 • De aanvraag van uw bouwvergunningen
 • De aanvraag van uw milieuvergunningen
 • De regularisatie van uw bouwovertredingen
 • Bijstand in administratieve, burgerlijke of strafrechtelijke procedures bij bouwovertredingen en onteigeningen

Bemiddeling

Hebt u een conflict met iemand? Dan kunt u naar de rechtbank stappen om het probleem op te lossen. Het nadeel? Een gerechtelijke procedure kan de bruggen tussen beide partijen definitief opblazen. Bovendien is een procedure voor de rechtbank tijdrovend en kunnen de kosten hoog oplopen.

Wilt u een snellere en goedkopere oplossing waarbij alle partijen positief blijven communiceren? Vertrouw dan op onze ervaring en expertise in bemiddeling. Onze rol als bemiddelaar bestaat erin om wederzijds aanvaardbare oplossingen te vinden die in het belang zijn van alle partijen. Advocaat Deuss is erkend als bemiddelaar voor burgerlijke zaken en handelszaken.

Sinds de wet van 21 februari 2005 wordt bemiddeling uitgeoefend door beroepsmensen. Het gevolg? De juridische veiligheid van de gemaakte engagementen is verzekerd. Als bemiddelaar helpen wij de partijen die in conflict liggen om tot een oplossing te komen. Zonder daarbij een beslissing op te leggen. Onze belangrijkste taak? De communicatie tussen de partijen bevorderen en structureren. Het proces naar de oplossing is altijd vertrouwelijk. Alleen het akkoord wordt op papier gezet en gehomologeerd.