• Erelonen

Duidelijkheid en transparantie zijn sleutelwoorden in de aanpak van ons kantoor. Helaas kunnen wij vooraf geen exacte berekening maken van de kosten en erelonen voor de prestaties die we zullen leveren. Want elk dossier is anders en er zijn verschillende variabele factoren die een invloed hebben op uw factuur. Denk maar aan de houding van de tegenpartij, de duur van de procedure en onvoorziene ontwikkelingen. Om u toch een beeld te kunnen vormen van de totale kostprijs, geven wij u graag een overzicht van de samenstelling van uw factuur.

Eerste advies

Voor een eerste advies of een oriënterend gesprek betaalt u 75,00 euro exclusief btw.

Opstart van uw dossier

​Is het nodig om een procedure op te starten? Dan maken we een onderscheid tussen de kosten, de gerechtskosten, het ereloon en de btw.

De kosten:

  • briefwisseling: 11 euro per getypt blad
  • aangetekende zending: de kostprijs
  • kopieën, ontvangen e-mails en faxen: 0,40 euro per stuk
  • verplaatsingskosten: 0,50 euro per kilometer

De gerechtskosten:

De gerechtskosten zijn alle onkosten die we maken voor bijvoorbeeld gerechtsdeurwaarders, rolrechten, griffiers, experts en vertalers.

Het ereloon:

Het ereloon is de vergoeding die u betaalt voor onze dienstverlening. Het uurtarief is 125 euro. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad, de omvang en de dringendheid van uw zaak, is een verlaging of verhoging van dit tarief mogelijk.

Btw:

Sinds 1 januari 2014 zijn advocaten verplicht om 21% btw aan te rekenen. De bovenstaande prijzen zijn exclusief btw.

Om uw eindfactuur niet te hoog te laten oplopen, betaalt u op regelmatige tijdstippen een forfaitair voorschot. Hebt u een rechtsbijstandsverzekering? Dan neemt uw verzekeraar de erelonen en de kosten geheel of gedeeltelijk op zich. Bent u verzekerd voor rechtsbijstand? Bezorg mij dan zeker de naam en contactgegevens van uw makelaar.

Ons advocatenkantoor is verzekerd. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de verzekerde bedragen die opgenomen zijn in onze polis beroepsaansprakelijkheid.

Als advocaat ben ik ingeschreven aan de balie van Limburg en onderworpen aan de reglementering van de Orde van Vlaamse Balies en de Nationale Orde.

Factuurvoorwaarden

 1. Facturen dienen door de cliënt betaald te worden uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum. Protest dient ten laatste acht dagen na de factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd kenbaar gemaakt te worden.
 2. Bij gebrek aan of bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 7,5 % op jaarbasis samen met een forfaitaire vergoeding ten bedrage van 10 % op het laattijdig betaalde factuurbedrag, met een minimum van 75 euro. Wanneer de debiteur handelaar is, zijn de intresten verschuldigd zoals voorzien in artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Advocatenkantoor Marie-Josée DEUSS BVBA heeft bij wanbetaling het recht om haar prestaties/diensten op te schorten tot volledige aanzuivering van de achterstand.
 3. De beroepsaansprakelijkheid van Advocatenkantoor Marie-Josée DEUSS BVBA is begrensd tot het door de beroepsverzekeraar van Advocatenkantoor Marie-Josée DEUSS BVBA uitbetaald bedrag. Advocatenkantoor Marie-Josée DEUSS is verzekerd bij ETHIAS.
 4. Eventuele geschillen worden enkel beheerst door het Belgische recht en worden beslecht door ofwel het vredegerecht van Bilzen, ofwel de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren, ofwel de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Tongeren.